من هشتمین آن هفت نفرم

سلام ! در این قسمت کتابهایی که خوندم و فکر می کنم ارزش خوندن رو دارن معرفی می کنم.

عنوان: من هشتمین آن هفت نفرم

نویسنده:عرفان نظر آهاری

سهراب نیستم و پدرم تهمتن نبود. اما زخمی در پهلو دارم . زخمی که به دشنه ای تیز پدر برایم به یادگار گذاشته است. هزار سال است که از زخم پهلوی من خون می چکد و من نوشدارو ندارم. پدرم وصیت کرده است که هرگز برای نوشدارو برابر هیچ کیکاووسی گردن کج نکنم و گفته است که زخم در پهلو و تیر در گرده خوشتر است تا طلب نوشدارو از کسان و ناکسان چرا که درد است که مرد میزاید و زخم است که انسان می آفریند....

/ 1 نظر / 11 بازدید
سلیوان

بابا معرف کتاب[نیشخند]