قرآن کتاب مهجور

خویشاوند پیامبر هم که باشی باید با تقوا باشی تا رستگار شوی.(تفسیر)سوره مسد

به نشانه ها توجه کن که برای هر سرانجامی نشانه ای است.(تفسیر)سوره فلق

هر کس را راهی است به سوی حق که بدان راه یابد.(خود آیه)سوره بقره

و او خدایی است که ... رتبه بعضی را از بعضی بالاتر قرار داده تا شما را در این تفاوت رتبه ها بیازماید.(خود آیه)سوره انعام

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مریم

بسیار زیبا بود[ماچ]